Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

Ochrana osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. o obecného nařízení EU (GDPR)

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

 1. Obecné nařízení

  Obecné nařízení na ochranu osobních údajů, neboli GDPR ( General Data Protection Regulation ) je uceleným souborem pravidel pro ochranu dat v EU. Dům dětí a mládeže je povinen se tímto nařízením řídit.

  Cílem je chránit práva žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, jak je s jejich daty nakládáno.

 2. Důvody zpracování osobních údajů

  Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

  • Na základě právního předpisu
  • Na základě souhlasu žáků, zákonných zástupců žáků

  Ředitel školy důsledně zakazuje předávání osobních údajů žáků třetím osobám soukromého práva.

  1. 2.1 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

   • Školní matrika
   • Přihlášky do zájmových útvarů
   • Deníky ZK
   • Záznamy z pedagogických rad
   • Kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků a studentů, pracovníků DDM, lékařské posudky
  2. 2.2 Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

   • Seznamy účastníků zájmového vzdělávání na akcích DDM
   • E-mailové adresy
   • Fotografie a videa za účelem propagace školy
   • Zveřejnění výtvarných děl a jiných výrobků
 3. Podepsání informovaného souhlasu

  Pedagogičtí pracovníci DDM předají zákonným zástupcům informované souhlasy , kteří svým podpisem potvrdí souhlas – nesouhlas s poskytováním některých osobních údajů

 4. Práva účastníků zájmového vzdělávání a zákonných zástupců

  Právo na to, být informován o zpracování jejich osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jejich osobních údajů.

  Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se jich týkají.

  Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, např. školní matriky.

  Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů , např. školní matriky.

  Žádost subjektu údajů vyřizuje ŠZ bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

  Informace poskytnuté účastníkům a jejich zákonným zástupcům se poskytuje vždy bezplatně. Pouze v případech, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně bezdůvodně nebo nepřiměřeně, zejména, protože se opakují, může ředitel rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou bezdůvodnost dokládá správce. V takovém případě, se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacích.

 5. Zabezpečení osobních údajů

  DDM má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

  • Uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu
  • Nově vytvořená funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů v DDM
  • Osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku
  • Shromažďování pouze nezbytných osobních údajů
  • Již nepotřebné údaje skartovat
  • Zachování mlčenlivosti o údajích
  • Neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces
  • Ochrana osobních údajů při práci s IT technikou
 6. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

  Dům dětí a mládeže jako „orgán veřejné moci„ rozhoduje o právech a povinnostech dětí, žáků, studentů a ostatních účastníků zájmového vzdělávání - ŠZ musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů musí být dostupný a k dispozici účastníků i zákonným zástupcům. Ve spolupráci s vedením ŠZ vyřizuje žádosti a informace od účastníků zájm. vzdělávání a zákonných zástupců, včetně oprav, výmazu či vznášení námitek proti zpracování osobních údajů.

  Kontaktní údaje:

  Správce údajů: Milena Tichá tel. 607552337 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  Pověřenec: Mgr.Jaromír Rokusek tel. 602481782 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.